Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dostihový řád z roku 1978

11. 9. 2014

 

dr---titul.jpg

 

Dostihový řád pro dostihy chrtů v ČSR 

A - Část všeobecná

1. Účel dostihů

Dostihy chrtů jsou měřítkem výkonosti jedinců a skupin psů a fen s různých chovných stanic a důkazem plemenitby chrtů. Dostihy jsou ukázkou ušlechtilé aktivní rekreace chovatelů chrtů a současně společensko - kulturního a sportovního vyžití všech účastníků a návštěvníků.

2. Poslání dostihového řádu

Tento dostihový řád (dále jen DŘ) obsahuje závazná ustanovení a pokyny pro přípravu a pořádání (realizaci) všech dostihů chrtů, pořádaných na území ČSR. Je závazný pro dostihy s mezinárodní účastí, dostihy bodovací a dostihy propagační. Pro mezinárodní dostihy je platný dostihový řád UICL.

3. Druhy dostihů

a) mezinárodní   b) s mezinárodní účastí    c) bodovací  d) propagační

ad a) Mezinárodní dostihy jsou takové dostihy, kterých se zúčastní  dostihový chrti s různých zemí, jsou schválené  UICL a zařazeny v termínovém kalendáři dostihů UICL. Řídí se pravidly a ustanovením UICL a propozicemi pořadatelské národní členské organizace UICL. Pokud jsou pořádány v ČSR (ČSSR), musí být schváleny příslušnými státními a politickými orgány a ústředním  výborem ČSCHDZ. Jejich pořadatelem je výhradně předsedníctvo ÚV ČSCHDZ, které může organizací pověřit některou organizační složku ČSCHDZ.

ad b) Dostihy z mezinárodní účastí se vztahují na území ČSR (ČSSR) a jsou přístupné všem dostihovým chrtům  s průkazem původu, uznávaným FCI. Tyto dostihy schvalují ÚOK chovatelů psů na základě požadavku základní organizace ČSCHDZ, doporučeného OV ČSCHDZ dle sídla ZO a na návrh sportovní - dostihové podkomise ÚOK. Podléhají schválení a evidenci příslušných státních orgánů.

ad c) Dostihy bodovavací se vztahují na území ČSR a jsou přístupny všem dostihovým chrtům s platnou dostihovou licencí ČSCHDZ nebo SZD. jsou součástí celoroční soutěže o titul "Dostihový vítěz roku" a ustanovení tohoto DŘ jsou pro ně  závazná v plném rozsahu. Termín a místo konání schvaluje ÚOK chovatelů psů na základě požadavku ZO ČSCHDZ, schváleného OV ČSCHDZ dle sídla ZO a na návrh sport.-dostihové podkomise ÚOK

ad d) Dostihy propagační  jsou všechny dostihy cvičného nebo propagačního charakteru. Pro tyto dostihy platí některé úlevy, zakotvené v Prováděcích směrnicích. Jejich termín schvaluje ÚOK chovatelů psů na základě požadavku ZO ČSCHDZ po konečném schválení termínů mezinárodních dostihů, dostihů s mezinárodní účastí a dostihů bodovacích, včetně celkového plánu kynologických akcí.

Jeden z dostihů, splňující kritéria pro pořádání bodovacích dostihů je vypisován jako mistrovství ČSR, eventuelně po dohodě se SZD jako  Mistrovství ČSSR.  Tato mistrovství jsou přístupna dostihovým chrtům s platnou  dostihovou licencí ČSCHDZ.

Mistrovské  dostihy nejsou bodovány pro celoroční soutěž o titul "Dostihový vítěz roku"

Na mistrovství Evropy a UICL dostihových chrtů jsou na doporučení sport.-dostihové podkomise ÚOK delegováni chrti, kteří se v roce konání mistrovství umístili na nejpřednějších místech  celoroční soutěže o "Dost.vítěze roku"

4. Termínový kalendář

Požadavky na pořádání dostihů se předkládají pro: a) dostihy mezinárodní a s mezinárodní účastí do 30.5 běžného roku na rok příští a b) dostihy bodovací a propagační do 30. září běžného roku na rok příští.

Žádost může být zamítnuta , zejména když a) termín byl již pozvrzen jiné  základní organizaci, b) termín je totožný s jinou důležitou kynologickou akcí, c) není předpoklad, že pořádající organizace zajistí řádný průběh dostihů dle tohoto DŘ, nebo dráha, na níž mají být dostihy konány, neodpovídá parametrům tohoto DŘ.

Termínový kalendář sestavuje sport.-dostihová podkomise ÚOK, která jej předkládá ÚOK chovatelů psů ke schválení. Termínový kalendář musí být schválen do 15. října běžného roku na rok příští v souladu s plánem výstav a ostatních kynologických akcí. Termínový kalendář musí být zveřejněn do konce ledna as uvedením pořádající ZO, vedoucího dostihu, data a místa konání.

5. Licenční karta

Licenční kartu vystavuje ÚOK chovatelů psů na základě úspěšně absolvovaných tří dostihů v kategorii začátečníků (podmínky upravují Prováděcí směrnice)

V licenční kartě musí být uvedeno: plemeno chrta, jeho pohlaví, jméno , číslo průkazu původu, datum vrhu a jméno a adresa  majitele.  U whippetů údaj o výšce, která nesmí přesahovat 50 cm v kohoutku. Způsob měření zajistí ÚOK chovatelů psů.

B.- Příprava dostihů

6. Dostihové propozice a přihláška

Pořádající organizace rozešle kynologickým organizacím a držitelům dostihových chrtů, jejichž adrey jsou dosažitelné, dostihové propozice a přihlášky.

Propozice musí obsahovat: plný název pořádající organizace, místo, datum, den a hodinu přejímky a začátku dostihů, jméno a adresu vedoucího dostihu, údaje o dostihové dráze (tvar, délka, poloměr zatáček), způsob měření času, způsob postupu, výši startovného, časový rozvrh dostihů, konečný termín podání přihlášek (uzávěrka).

Přihlašovatel vyplní přihlášku dle požadavků pořádající organizace.

7. Účast na dostizích

Startovat mohou všichni chrti,  jejichž plemenný standart je uznán FCI, mají platný průkaz původu a vyhovují následujícím podmínkám:                             

a) Mají platnou licenční kartu, kterou je majitel chrta povinen odevzdat při přejímce

b) Jsou staří nejméně 15 měsíců  u velkých plemen v kategorii dospělých a 12 měs=ců u malých plemen v kategorii dospělých

c) jsou staří  nejvýše 8 let (mohou startovat do konce  kalendářního roku v němž 8 rok dovršili)

d)jsou přihlášeni pod jménem majitele, který je uveden v licenční kartě

e) Majitel chrta je členem ČSCHDZ, SZD nebo jiné kynologické organizace členské země FCI. Nečlenové těchto svazů a organizací platí dvojnásobné startovné

f) Zúčastní se dostihů v přirozeném osrstění. které nesmí být stříháno či jakkoliv měněno.

Ve třídě začátečníků startují psi (feny) velkých plemen nejméně 12 měsíců staří, malých plemen  nejméně 10 měsíců staří. Budou absolvovat nejvíce dva běhy v jednom dni. Pro tyto psy (feny) bude vystaven zkušební dostihový průkaz začátečníků.

8. Odmítnutí přihlášky na dostihy:

K odmítnutí dojde v tom případě, je-li proti přihlašovateli vedeno kárné řízení z důvodu porušování tohoto DŘ, nesplňuje-li přihlašovatel některá ustanovení tohoto DŘ, nebo dojde-li přihláška po termínu.

9. Startovné

a) u dostihů mezinárodních se stanoví výše startovného i zpúsob placení dle směrnic  platných v ČSR.

b) U ostatních dostihů stanoví startovné pořadatel dle prováděcích směrnic, přičemž hodnota III.ceny musí přinejmenším odpovídat výši startovného.

10. Příprava startovní listiny (programu), sestavení rozběhů.

Na základě  v termínu došlých přihlášek sestaví pořádající organizace startovní listinu (program) se jmény psů (fen)ú podle následujících pravidel:

a) V jednom běhu startuje nejvýše 6 jedinců

b) Psi (feny) jsou rozdělení do kategorii dle plemen a pohlaví

c) Nejsou-li v jednom plemeni v kategorii dospělých přihlášení aspoň tři jedinci, jde pouze o ukázkový běh Pořádající organizace je povinna majitele těchto psů (fen) do tří dnů po uzávěrce na tuto skutečnost upozornit doporučeným dopisem. přihlášení pak mohou svou přihlášku odvolat.

d) Není-li v jednom plemeni přihlášeno více jak 6 jedinců, běží se smíšený běh a klasifikuje se podle skutečného doběhu v cíli, což platí i pro  bodování pro účely tabulky v soutěži o titul "Dostihový vítěz roku"

e) Jsou-li přihlášeni 3 psy a 3, feny mohou běžet společný běh, klasifikuje se potom zvlášť dle pohlaví.

f) je-li opřihlášeno v  jednom plemeni více než 6 jedinců, běží psy a feny obvykle odděleně

g)Ustanovení dle odst.b) - f) neplatí pro běhy začátečníků, kteří běží zpravidla společný běh.

h) Je-li v rámci  dostihu vypsána soutěž o nejrychlejšího psa (fenu) nesmějí být pro tento účel použity časy z běhů, v nichž něeběžely alespoň tři jedinci

ch) Startovní listina (program) musí být sestaven tak, aby měl každý pes (fena)  mezi dvěma běhy časový odstup nejméně 20 minut.

11. Odřeknutí účasti na dostizích

Nemůže-li se pes (fena) pro úhyn, nemoc, hárání, kontumaci či diskvalifikaci z předcházejících  dostihů zúčastnit  závodů, je to přihlašovatel povinen oznámit pořádající organizaci. V tomto případě může přihlašovatel požádat o vrácení startovného.

12. Dráha a technické zařízení:

Délka dráhy se měří 1 m od vnitřního ohrazení a činí

a) pro greyhoundy, afgány, barzoje a jiná velká plemena 250 - 480 metrů

b) pro whippety a italské chrtíky 300-390 metrů.

Sbor rozhodčích se musí před zahájením dostihů přesvědčit, zda dráha odpovídá údajům, které uvedla pořádající organizace a zda je dráha bezpečná

Před dostihovou sezonou provedou zástupci sport.-dostihové podkomise ÚOK kontrolu (prohlídku) spůsobilosti dostihových drah.

Dráha musí být v rovinkách nejméně 6 metrů čiroká a ve vrcholech zatáček nejméně 8 metrů široká. Poloměr zatáček musí být nejméně 35 metrů, nejvíce 45 metrů, měřeno od vnitřního hrazení. Na klopených  drahách činí šíře dráhy na vrcholech zatáček nejméně 7 metrů a poloměr zatáček činí nejméně 30 metrů. Za klopené dráhy se považuji ty, které mají ve vrcholu zatáček 8% převýšení vnějšího nad vnitřním okrajem.

Dráha musí být postavena tak, aby bylo za cílem nejméně 50 metrů místo pro doběh, přičemž i tento doběh musí odpovídat nárokům kladeným na dráhu (bezpečný travnatý povrch bez předmětů, které by mohly psa odlákat nebo jinak ovlivnit Návnada musí být v tomto prostoru tažena i za cílovou čárou neměněnou rychlostí i směrem nejméně 30m.

Dostihová dráha musí mít travnatý povrch.

Sedliště musí být odděleno od závodní dráhy, pokud možno s omezením výhledu na dráhu. musí být čisté a pokud je kryté- bez průvanu a i jinak vhodné pro delší pobyt psů. Psi (feny) mohou být také ponecháni v autě na místě  určeném pořádající organizací. V tomto případě je auto považováno za součást sedliště. V sedlišti musí každý pes nosit dobře upevněný obojekm který si také ponechá po celou dobu běhu. Ostnaté nebo škrtící kovové obojky jsou zakázány. Každý majitel je zodpovědný za chování svého psa (feny) v sedlišti, jakož i za včasný nástup ke startu.Pořádající organizace musí mít k dispozici bezvadně fungující technické zařízení, včetně nařízení rozhlasového:

a) startovací boxy těchto rozměrů (nejméně) pro velká plemena  délka116 cm, výška 90 cm, šířka 28 cm, pro malá plemena délka 80cm, výška 70 cm, šířka 20 cm. Vnitřní stěny boxů musí mít naprosto hladké bez vyčnívajích částí. Podlaha musí  bez výškových  rozdílů přecházet v travnatou plochu. Dvířka nesmějí odrážet světlo, musí poskytovat psům dobrý výhled na dráhu, jakož i na návnadu a musí vylučovat možnost zranění psa. Otvírání dveří při startu  se musí dít současně a plynule. mezera nezi boxy musí činit nejméně 10 cm. Jednotlivé boxy musí být opatřeny zadními bočně  uzaviratelnými dvířky.

b) Navíjecí zařízení musí mít dostatečnou rychliost a silovou rezervu a musí být - pokud jde o rychlost- plynule regulovatelné. Pořádající organizace je povinna mít k dispozici dva rovnocenné navijáky pro případ poruchy.

c) Návnada je cca 40 cm dlouhá ze světlé zaječí kůže nebo zajíci podoné náhražky. Návnady z plastických hmot mohou být používány při špatném počasí po souhlasu sboru rozhodčích.

d) Kladky nesmějí být světlé a lesklé, aby neodváděly pozornost běžících psů

C. Personální zajištění dostihů

13. Funkcionáři dostihů a jejich úkoly.

Každé dostihy musí být obsazeny těmito funkcionáři

a)  hlavní rozhodčí                               h) hlasatel

b) Vedoucí dostihu                              i) vedoucí dráhy

c) Cílový rozhodčí                               j) vedoucí sedliště

d) časoměřiči                                     k) veterinární služba

e) dráhoví rozhodčí                            l ) pořadatelé

f) startér                                              m) instruktor dostihů

g) obsluha navíjecího zařízení

ad a) Hlavní rozhodčí je nejvyšší orgán dostihů. Dozírá na dodržování DŘ a má právo konečného rozhodnutí. je delegován ÚOK chovatelů psů. Zprávu o průběhu dostihů podává do 7 dnů spor.-dostihové podkomisi.

ad b) Vedoucí dostihu odpovídá za technické vedení a uspořádání dostihů. rozhoduje  během dostihů o všech technických a organizačních otázkách. Rezpektuje hlavního rozhodčího nebo delegobvaného instruktora dostihů. Vedoucí dostihu je oprávněn po dohodě s hlavním rozhodčím vyloučit s dalšího průběhu dostihů ty osoby, které neuposlechly pokynů funkcionářů, ruší hladky průběh dostihů, nepřístojně se chovají, jakož i z důvodu bití vlastních nebo cizích psů v prostoru závodiště.

ad  c) Cílový rozhodčí určují pořadí v cíli a rozhodují v otázkách doběhu, přičemž jsou podřízeni hlavnímu rozhodčímu.

ad d) Časoměřiči odpovídají za přesné měření času, jehož způsob určila pořádající organizace. i při plnoautomatickém měření času  musí být čas vítězů jednotlivých běhů měřen ručními stopkami. Pro určení pořadí psů (fen), kteří doběhli současně¨, je rozhodující špačka nosu. Psi (feny) nesmějí být do cíle lákani voláním, pískáním a pod.

ad e) Dráhoví rozhodčí  jsou určeni a pozváni pořádající organizací v počtu 2 -4 . Jsou rozestavěni po dráze tak,  jak určí hlavní rozhodčí. Mají za úkol  dohlížet na jednotlivé běhy a ihned po každém běhu nahlásit hlavnímu rozhodčímu vše, co odporuje tomuto DŘ. Jestliže se  rozchází výrok hlavního rozhodčího  s hlášením  dráhového rozhodčího, má dráhový rozhodčí nárok  na neprodlené zdůvodnění této změny. 

Člen sboru rozhodčích nesmí vykonávat svou funkci v době, kdy startuje jeho pes (fena) a musí být na tuto dobu nahrazen stejně kvalifikovanou osobou.

ad  f) Startér je podřízen vedoucímu dostihu. Přejímá účastníky dostihů a jejich psy (feny) od vedoucího sedliště. Startér nebo jeho pomocník  provedou s účastníky každého běhu nejprve losování start. boxů (pokud tak nebylo učiněno již v sedlišti) což se děje v pořadí sartovacích čísel. Po té startér přezkouší - správně nasazené drátěné náhubky, které nesmí být později již zaměněny. Klapky na oči jsou zakázány.  Správně oblečenou dečku s číslem, které musí odpovídat modelu dle DŘ. Odchytávací obojek. Tato kontrola se děje cca 5 metrů za boxy, kde jsou psi (feny) seřazeníi dle vylosovaných čísel. Psi (feny) se zjevnými vadami náhublů a deček, nesmí být připuštěni ke startu. Po provedené kontrole vyčkají učastníci běhu  startérova povelu " Do boxů" který je vydán tehdy, když je naviják připraven k provozu. Po tomto povelu  jsou psi (feny) usazeni svými majiteli (nebo jimi pověřenými osobami) do boxů. Po uzavření posledního psa (feny) do boxů a odstoupení  majitelů, dá startér  pokyn obsluze navijáku a odstartuje běh. Časový limit pro uaszení psů (fen) do boxů je 20 sekund. Při překročení tohoto času odvolá startér  dotyčného psa  (fenu) z běhu. Neodstartuje-li pes (fena) z vylosovaného boxu, je běh tohoto psa  (feny) neplatný. Je zakázáno, jakým koliv způsobem, ať už tlučením do boxů, voláním či pískáním dostávat psa (fenu) po startu z boxu.

ad g) Obsluha navíjecího zařízení obdrží pokyny od vedoucího dostihu. Pomocí smluvených signálů respektuje pokyny startéra. Návnada musí být tažena co nejplynuleji ve stále stejné vzdálenosti  cca 20m před prvním psem (fenou)

ad h) Hlasatel je reprezentantem pořádající organizace i celého dostihového sportu před veřejností. Jeho projev musí být na patřičné úrovni odborné, společenské i jazykové. Hlášení se skládá z informací pro účastníky  dostihů a ze základních informací o chrtech a dostizích pro diváky - laiky. Hlášení výsledků jednotlivých běhů se děje až po rozhodnutí hlavního rozhodčího. Je nepřípustné komentovat čistotu běhu ještě před výrokem rozhodčích.

ad i) Vedoucí dráhy zodpovídá za stav, vymezení a délku dráhy, za provoz navíjecího zařízení a startovacích boxů. Je podřízen vedoucímu dostihu.

ad j) Vedoucí sedliště má dozor v sedlišti, organizuje práci svých pomocníků a dbá o včasné svolání účastníků jednotlivých běhů, které potom předává startérovi.

ad k) Veterinární služba zajišťuje  s pověření pořádající organizace veškerou veterinární péči po celou dobu dostihů. Jmenovitě kontroluje psy (feny) při přejímce, přičemž mimo jiné nesmí připustit k dostihům a do prostoru závodiště háravé a kojící feny, stejně tak jako nemocné, zraněné nebo zahmyzené psy (feny) Všichni psi (feny) podléhají veterinární kontrole po celou dobů dostihů.

ad l) Pořadatelé jsou prostřednictvím svého vedoucího podřízeni vedoucímu dostihu a zajišťují dle vydaných pokynů hladký průběh především organizačně.

ad m) Instruktor dostihů je delegován sport.-dostihovou podkomisí ÚOK. Nezasahuje do průběhu dostihů ani do rozhodnutí sboru rozhodčích nebo hlavního rozhodčího. Je-li o to požádán hlavním rozhodčím, zúčastní se  jednání  o eventuálních sporných případech. V technických otázkách (umístění navijáku, rozmístění diváků a pod) jedná s vedoucím dostihu a formou pokynů sjednává nápravu. Sleduje celkový průběh dostihů po organizační, technické a sportovní stránce, sleduje výkony rozhodčích a ostatních funkcionářů dostihů a podává celkovou  zprávu předsedovi sport.- dostihové podkomise ÚOK.

14. Nemůže-li se  kterýkoliv z funkcionářů zúčastnit dostihů, je povinen to neprodleně oznámit pořádající organizaci, aby bylo možno včas se postarat o náhradu. Opuštěni funkce během dostihů je nutno neprodleně oznámit a zdůvodnit vedoucímu dostihu.

D - Vlastní dostihy

15. Zahájení dostihů

Zahájení provede buď pověřený člen pořádající organizace, nebo - při dostizích vyšších forem - zástupce ÚOK chovatelů psů nebo ÚV ČSCHDZ. Pořádajívcí organizace, zejména vedoucí dostihů dbá, aby zahájení jakož i celkový časový plán dostihů, byly přesně dodrženy.

16. Účast ve finále. Způsob postupu.

Z rozběhů do finále (semifinále) se postupuje  buď dle dosaženého pořadí, nebo podle časů. Při postupu dle časů musí být k dispozici automatické elektrické stopky se spínačem na boxech a fotobuňkou v cíli. I při použití automatických stopek, musí být čas vítěze každého běhu měřen, ještě ručními stopkami. Při systému  postupu dle času je podmínkou start ve dvou rozbězích dle dostihového programu, přičemž v jednom  z nich nemusí  pes (fena) doběhnout. Měření času  se začíná v okamžiku uvolnění opředních dveří  startovních boxů.

17. Opakování běhu

a) běh se musí opakovat jestliže: selhaly startovní boxy, navíjecí zařízení nebo časoměrné zařízení, vedoucí pes (fena) se přiblížil k  návnadě  na menší vzdálenost než 10 metrů nebo se od ní vzdálil  na více než 30 metrů, pokud zjistil  hlavní rozhodčí zřetelné a značné narušení  normálního průběhu dostihu.

b) Hlavní rozhodčí rozhodne o opakování běhu, jestliže: zjístí, že návnadfa nebyla tažena za cílovou čarou alespoň 30 metrů nezměněnou rychlostí a směrem, pokud na dráze došlo ke rvačce nebo napadání, za předpokladu, že původce rvačky (napadání) v opakovaném běhu nenastoupí a že ostatní čistě běžící psi (feny) byli rvačkou (napadáním) ovlivněni. Hlavní rozhodčí určí. zda budou do opakovaného běhu  zařazeni psi (feny) kteří proběhli dráhu bez závad a neporušili ustanovení DŘ. Jejich pozice  musí být před narušením běhu absolutně nepochybná a všichni startující absolvovali alespoň polovinu dráhy. Opakování běhu může následovat  ihned tehdy, jestliže psi (feny) uběhli méně než polovinu dráhy. Jinak musí být dodržena přestávka nejméně 20 minut. Při opakovaných bězích platí pro sázky podmínky, stanovené v předběžné dohodě mezi sázkovou kanceláří a pořádající organizací.

18. Neplatnost  běhu psa (feny)

Běh psa (feny) je neplatný, jestliže: pes  (fena) doběhne s nesprávně nasazeným náhubkem, nebo bez něj,  s nesprávně nasazenou dečkou nebo bez ní, vinou majitele, nebo osoby  jím pověřené  startem, odstartujíe mimo vylosovaný box, do cíle je přivoláván. Neplatnost se týká pouze toho běhu, ve kteréím k události došlo.

19. Diskvalifikace

Hlavní rozhodčí musí diskvalifikovat ty psy (feny), kteří jiné psy (feny) při běhu napadají nebo se pokoušejí napadat je s úmyslem překazit jim normální běh. Křížení dráhy s úmyslem dostat se k jejímu vnitřnímu okraji, nastavení těla bez zjevného úmyslu napadat, nebo bezprostřední odražení útoku napadajícího psa (feny), nejsou důvody k diskvalifikaci. Diskvalifikace má za následek okamžité odvolání psa (feny) z dostihů. Diskvalifikace musí být zřetelně vyznačena v licenční kartě, která je majiteli  hlavním rozhodčím odňata a zaslána sport.-dostihové podkomisi ÚOK. Po první diskvalifikaci  v kalendářním roce je další start psa (feny) zakázán na 4 týdny, po druhé diskvalifikaci na 8 týdnů a po třetí diskvalifikaci  je start psa (feny) zakázán do konce dostihové sezony (kalendářního roku).

20. Doping

Každý doping dostihového chrta je zakázán.

21. Masáže

Suché i mokré masáže dostihových chrtů jsou dovoleny.

E - Ustanovení závěrečné

23. Hlášení o průběhu dostihu

Pořádající organizace  odešle nejpozději do dvou týdnů po dostizích sport.-dostihové podkomisy ÚOK tyto písemnosti: dostihový program a seznam účastníků s adresami, kompletně spracovanou výsledkovou listinu, včetně rozběhů a diskvalifikací.

24. Ručení

Pořádající organizace neručí za škody způsobené psem (fenou), za  ztrátu psa (feny), či za škodu jiného druhu účastníkům dostihů. Neručí ani za jakékoliv zranění psa (feny) na dráze nebo mimo ni.

25. Bezpečnostní opatření

Psi (feny) nesmějí v prostoru závodiště volně pobíhat. Mimo dráhu se mohou pohybovat pouze na vodítku a opatřeni tak, aby nemohli nikoho zranit nebio narušit průběh dostihů.

26. Dostihové dečky

Pro dostihy chrtů dle tohoto DŘ jsou předepsány dečky, stanovené mezinárodním dostih. řádem UICL. Barvy musí být  jasných odstínů, aby byl vyloučen jakýkoliv omyl nebo záměna.

27. Prováděcí směrnice

Sport.-dostihová podkomise ÚOK je oprávněna vydávat "Prováděcí směrnice", které tento  DŘ doplňují nebo detailizují a jejich ustanovení jsou závazná pro všechny účastníky dostihů i pro pořádající organizace.

28. Platnost

Tento DŘ vstupuje v platnost dnem 1. února 1979 a nahrazuje  všechna dřívější ustanovení, týkající se dotihů chrtů v ČSR, které se tímto také ruší.

Praha  dne 25.11 1978

ing. Otto Uldrich, předseda ÚOK chovatelů psů

Bohumil Rokos předseda sport.-dostihové podkomise ÚOK chovatel psů

Dodatek:

V souladu s mezinárodním dostihovým  řádem UICL jsou pro dostihy chrtů v ČR stanoveny  barvy deček se startovními čísly:

č. 1 dečka červená   -číslice bílá

č.2 dečka modrá    - číslice bílá

č. 3 dečka bílá  - číslice černá

č.4 dečka černá  - číslice bílá

č. 5 dečka žlutá  - číslice  černá

č. 6 dečka pruhovaná  černo bíle (podélné pruhy) - číslice červená

 

Doplněk:

Běhěm tisku vešel ve známost nový dostihový řád UICL. Dle tohoto řádu doplňte bod 5. pojednávající o licenční kartě o výšce whippetů, o údaj o výšce italských chrtíků, která je stanovena na maximum 38 cm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

PortrétPoslední fotografie


Statistiky

Online: 1
Celkem: 78568
Měsíc: 2011
Den: 93